Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Foto Filippo.nl onderdeel van Foto Filippo te Leiderdorp, hierna te noemen Foto Filippo, gevestigd en winkelhoudende te (2351TT) Leiderdorp aan de Winkelhof 42 en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 28061049

2. Koper: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Foto Filippo.

3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Foto Filippo georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat koper en Foto Filippo gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Foto Focus en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Foto Filippo en koper.

Artikel 3 – Het aanbod

1. Het aanbod van  Foto Filippo heeft een beperkte geldigheidsduur en geschiedt onder de voorwaarden, zoals in het aanbod vermeld.

2.  Foto Filippo streeft ernaar de aangeboden producten en/of diensten zo volledig en nauwkeurig mogelijk te omschrijven conform de Wet Verkoop op Afstand, maar kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van de omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten.

3. Foto Filippo is niet gehouden een bestelling uit te voeren of tot vergoeding van enig door de koper geleden nadeel over te gaan, wanneer  Foto Filippo bij de presentatie van het product en/of de dienst, de formulering van de eigenschappen daarvan of bij de vermelding van de prijs een fout heeft gemaakt en 1) het voor de koper duidelijk behoorde te zijn dat het in het betreffende geval om een zetfout ging, of 2) wanneer de koper onder de gegeven omstandigheden er in redelijkheid niet op heeft mogen vertrouwen dat Foto Filippo het betreffende product en/of de dienst met die eigenschappen voor die prijs zou leveren of zou kunnen leveren.

Artikel 4 – De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 3, tot stand op het moment van aanvaarding door de koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Foto Filippo bevestigt onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

3. Foto Filippo kan zich op de hoogte stellen of de koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Foto Filippo op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 5 – Annulering koopovereenkomst

1. Gedurende 14 dagen na ontvangst van het betreffende product, is de koper gerechtigd om de koopovereenkomst te annuleren of te ontbinden. Hiertoe dient de koper binnen 14 dagen na ontvangst van het product op het afleveradres het product aan te melden via het contactformulier met  vermelding van artikel,- en serienummer. De rechtstreekse kosten in verband met het terugzenden van het product komen voor rekening van de koper. Ingeval van ontbinding heeft de koper recht op teruggave van het door hem aan Foto Filippo betaalde ( inclusief verzendkosten ), welke teruggave in ieder geval binnen 30 dagen na de annulering of ontbinding zal plaatsvinden.

2. Tijdens deze bedenktijd zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. M.a.w. je kan het product alleen maar proberen zoals ‘in de winkel’. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Foto Filippo retourneren, conform de door Foto Filippo verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

3. Het bepaalde in lid 1 geldt niet ten aanzien van: a) zaken waarvan de prijs gebonden is aan de schommelingen op de financiële markt, waarop Foto Filippo geen invloed heeft; b) van zaken die: 1) zijn tot stand gebracht overeenkomstig specificaties van de koper; 2) duidelijk persoonlijk van aard zijn; 3) langer dan 14 dagen geleden ontvangen zijn; 4) waarvan de verzegeling is verbroken of online geregistreerd is (bijv. software); 5) verbruiksartikelen zijn zoals lampen, batterijen en vloeistoffen; 6) die gebruikt, beschadigd of incompleet zijn; 7) waarvan de verpakking beschadigd is door gebruik of onvoorzichtig openen van de doos.

4.Waardevermindering

Het Herroepingsrecht geeft je de mogelijkheid het product ‘op zicht’ te hebben en het product te beoordelen, zoals je dit ook in de winkel zou kunnen. Voor het beoordelen van bijvoorbeeld drones of software is het niet nodig om de drone of software te registreren. Of bij harde schijven en andere opslagmedia is het niet noodzakelijk om het uit de verpakking te halen en te installeren om de werking te kunnen beoordelen. Als de harde schijf niet doet wat hij moet doen is er namelijk sprake van garantie (en niet van herroeping). Hierdoor kan bijvoorbeeld een registratie van het product alvorens het te retourneren of het in gebruik nemen van een harde schijf een waardevermindering opleveren, oplopend tot 100% van het aankoopbedrag. Bij Systeem camera’s en DSL-R camera’s geldt er een waardevermindering bij het gebruik van de camera. Indien het aantal clicks hoger zijn dan tien zal er een waardevermindering zijn van 10% van de aanschafprijs van de camera.

Artikel 6 – De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd. Alle prijzen zijn inclusief verschuldigde omzetbelasting, exclusief handelings – en verzendkosten en landspecifieke heffingen.

Artikel 7 – Levering en uitvoering

1. Foto Filippo zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de koper aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

3. Foto Filippo zal zich inspannen om na de noodzakelijke ontvangst van betaling de geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uit te voeren, mits voorradig. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet kan worden uitgevoerd, ontvangt de koper hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Foto Filippo is gerechtigd de levering in gedeelten te verzenden maar kan hiertoe niet worden verplicht. De extra kosten van de nalevering worden door Foto Filippo gedragen.

4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Foto Filippo tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 8 – Garantie Garantievoorwaarden

1. Het door u aangeschafte product wordt gedurende de garantieperiode die door de fabrikant en/of importeur wordt aangegeven gegarandeerd tegen verborgen gebreken. De termijn hiervoor is meestal 2 jaar en is geldig vanaf de aankoopdatum die op de factuur vermeld staat. Als zich binnen de aangegeven garantietermijn een defect voordoet als gevolg van materiaal- en/of fabricagefouten (dit wordt beoordeeld door de fabrikant en/of importeur) zal de fabrikant en/of importeur in dat geval de reparatie kosteloos verrichten c.q. vervangen.

2. Schade veroorzaakt door het ondeugdelijk omgaan met het product wordt niet door  Foto Filippo vergoed. Buiten de garantie vallende reparaties zullen door Foto Filippo zo snel en voordelig mogelijk worden verwerkt. Garantie vervalt als een artikel ondeugdelijk is behandeld, en er daardoor problemen zijn ontstaan (vochtschade, laten vallen, etc.).

3. Garantie wordt alleen verleend indien aankoopbon en garantiebewijs worden meegeleverd. Garantie wordt niet verleend op accu`s, batterijen en kabels.

4. U bent zelf verantwoordelijk voor de verzending, het advies is dan ook om dit verzekerd en aangetekend te doen. Voor de naar ons verzonden reparaties worden de verzendkosten niet vergoed. De retourzending van uw reparatie word door ons betaald. Dit geld alleen binnen Nederland. Zelf uw reparatie brengen en afhalen in onze winkel in Leiderdorop is natuurlijk ook mogelijk.

5. Foto Filippo staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 9 – Betaling

1. Online betaling geschiedt elektronisch. Foto Filippo biedt  een veilige manier om online elektronisch te betalen. De koper kan hiervoor gebruik maken van iDEAL. Betalingen gedaan middels  iDEAL zijn kosteloos. Indien u heeft gekozen om uw bestelling af te halen in onze winkel dan kunt u deze betalen in onze winkel. Dit kan contant of per pin (let op uw opnamelimiet).

Artikel 10 – Persoonsgegevens

1. Foto  Filippo leeft de wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, na. De koper heeft bijvoorbeeld altijd de mogelijkheid om zijn of haar eigen gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit is mogelijk voor de koper door in te loggen op onze site en de gegevens in te zien in het “persoonlijk” gedeelte van Foto Filippo.

2. Foto Filippo zal de door de koper verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de koper en nog zolang bewaard als nodig is voor de behandeling van eventuele klachten naar aanleiding van de uitvoering van de bestelling. Er zullen geen gegevens aan derden worden doorgegeven waarbij de privacy van de koper in het geding komt.

Artikel 11 – Toepasselijk recht

1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen Foto Filippo en de koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing ongeacht het land van waaruit de bestelling wordt geplaatst.

Artikel 12 – Klachtenafhandeling

Het is natuurlijk vervelend als u een klacht heeft over onze producten en of dienstverlening. Wij willen u graag verder helpen en een gewenste oplossing bieden. U kunt mailen naar:

directie@ringfotofilippo.nl

Onze medewerkers van de afdeling klachten zullen de klacht bekijken en proberen naar ieders tevredenheid de klacht op te lossen. Na ontvangst van uw klacht ontvangt u van ons een bevestiging.
Wij zullen uw klacht binnen 14 dagen na ontvangst beantwoorden, mocht het meer tijd nodig hebben, dan zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.